CBTT: Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản