ĐHĐCĐ thông qua ngân sách mới cho kế hoạch M&A 2017