GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI LẦN THỨ 8 (28/12/2016)