MWG Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017