Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016