CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Báo cáo năm:

Lịch thông tin, báo cáo, họp nhà đầu tư áp dụng kể từ năm 2023:

1. Bản tin hàng tháng cập nhật nhanh về xu hướng tiêu dùng, doanh thu các mảng kinh doanh chính của MWG, không bao gồm thông tin về lợi nhuận.

2. Báo cáo tài chính (chưa kiểm toán) bao gồm thông tin đầy đủ, chi tiết được phát hành hàng quý sau khi số liệu của các công ty con và công ty liên doanh mới tại Indonesia được thu thập, đối soát và hợp nhất cẩn thận để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng hiệu quả kinh doanh và hệ số tài chính của doanh nghiệp. Họp Nhà Đầu Tư hàng quý sau khi phát hành Báo cáo tài chính để làm rõ thông tin, giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư.

3. Báo cáo tài chính có soát xét bởi tổ chức kiểm toán và báo cáo tình hình quản trị Công ty sẽ được phát hành 02 lần trong năm (bán niên và cả năm) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020.