CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Website “mwg.vn” và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư được làm rõ dưới đây áp dụng từ ngày 06 tháng 05 năm 2020.

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE “mwg.vn”

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi truy cập và sử dụng Website này (“Website”). Nếu muốn truy cập Website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện mà không có ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“MWG”) là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

1 GIỚI HẠN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÊN WEBSITE

1.1 Tất cả nội dung, tài nguyên trên Website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác và các điều ước quốc tế. Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, trích dẫn, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của MWG.

1.2 Tất cả các phần mềm/ứng dụng sẵn có trên Website (gọi tắt là “Phần Mềm”) thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác, và các điều ước quốc tế. Việc sử dụng Phần Mềm này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận về cấp phép sử dụng bản quyền người dùng giữa chủ sở hữu Phần mềm và người dùng.

1.3 Nhãn hiệu “MWG ” và các nhãn hiệu trong Website này, cũng như tên các sản phẩm, dịch vụ và các logo thương hiệu MWG được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên Website là các nhãn hiệu đã hoặc sẽ đăng ký của MWG, hoặc các công ty liên kết của MWG. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong Website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

1.4 Không có nội dung nào trên Website MWG được hiểu là cho, tặng hay chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào một cách công khai hay ngầm định đối với quyền đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên Website này khi chưa có sự cho phép trước của MWG hoặc của bên thứ ba sở hữu các thương hiệu tương ứng của họ.

2 ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE:

2.1 Khi truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:

2.2 Từ chối bảo đảm

2.3 Các website liên kết chứa trong Website

2.4 Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên Website

2.5 Rủi ro truyền dẫn thông tin

2.6 Thông Tin Đăng Nhập

2.7 Công bố thông tin

B. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách về quyền riêng tư này (“Chính sách”) cung cấp cho bạn thông tin về cách Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động (“MWG” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, tiết lộ, quản lý và xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách về quyền riêng tư này. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do MWG cung cấp, gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng cách thức phù hợp khác, chúng tôi sẽ hiểu là bạn đã đồng ý và nhất trí với Chính sách về quyền riêng tư này.
MWG có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa Chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chính sách sau khi đươc thay đổi hoặc chỉnh sửa sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý hoặc được hiểu là đồng ý chịu ràng buộc theo Chính sách về quyền riêng tư đã thay đổi hoặc chỉnh sửa qua việc tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do MWG cung cấp, đăng ký bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do MWG cung cấp, gửi thông tin cho chúng tôi, hoặc các cách thức khác cho thấy bạn đã đồng ý. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu ý xem lại Chính sách để cập nhật nội dung hiện hành.

1. Thông tin cá nhân

1.1 Trong Chính sách về quyền riêng tư này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào có liên quan đến một cá nhân, dù đúng hay sai, và có thể giúp nhận dạng được cá nhân cụ thể hoặc không thể nhận dạng.

1.2 Thông tin cá nhân bạn có thể cung cấp cho chúng tôi: tùy thuộc vào phạm vi và hình thức tương tác của bạn với chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tên của bạn, số CMND, quốc tịch, hộ chiếu hoặc các số giấy tờ tùy thân khác, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, dữ liệu mạng, thông tin về kinh nghiệm làm việc và ứng tuyển và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi đến chúng tôi trên Website hoặc thông qua các hình thức tương tác khác.

2. Thu thập Thông tin cá nhân

2.1 MWG có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn bằng nhiều cách khác nhau. Hãy xem xét thận trọng khi cung cấp thông tin, đặc biệt khi điền thông tin vào các văn bản trống trên web hoặc tải lên tài liệu khác. Một số dịch vụ của chúng tôi được tự động hóa và chúng tôi có thể không nhận biết khi bạn vô tình cung cấp cho chúng tôi những thông tin không chính xác hoặc nhạy cảm.

2.2 Bất cứ khi nào tương tác với MWG, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ:

2.3 Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: thông tin của vợ, chồng, con, cha mẹ, và/hoặc nhân viên của bạn), bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bạn đã có sự đồng ý của Bên thứ ba về việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của họ cho các mục đích nêu tại chính sách này.

2.4 Bạn nên đảm bảo rằng tất cả các Thông tin cá nhân đã gửi cho chúng tôi là hoàn chỉnh, CHÍNH XÁC VÀ TRUNG THỰC. Nếu không thực hiện được những điều trên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ, xác thực hoặc xác nhận hoặc thông tin mà bạn yêu cầu.

2.5 Trang web của chúng tôi có thể dẫn đến, hoặc có các liên kết đến các website khác (“Các website liên kết”). Các wesite liên kết này không thuộc phạm vi quản lý của MWG. Bạn nên chú ý rằng, các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các website liên kết này không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Chính sách về quyền riêng tư nêu tại đây của MWG. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm các chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong các website liên kết cụ thể đó.

3. Mục đích Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin cá nhân của Bạn

3.1 MWG thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

3.2 Liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cụ thể hoặc trong các tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về các mục đích khác mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích bổ sung đã thông báo đó, trừ khi có thay đổi đặc biệt khác được thông tin cho bạn.

4. Tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân

.1 MWG sẽ có các biện pháp kỹ thuật, vật lý và hành chính hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà MWG sở hữu hoặc kiểm soát để tránh khỏi việc bị lạm dụng, mất mát, thay đổi, tiết lộ, mua lại hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, mặc dù hệ thống được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ bảo mật, nhưng không ai có thể đảm bảo dữ liệu truyền trên đường truyền internet luôn an toàn 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được an toàn một cách tuyệt đối, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên và nội dung chính sách này, chúng tôi khuyên bạn không nên cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc không tương tác với chúng tôi như đã mô tả. Trong phạm vi pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các mục đích đã nêu trong chính sách này đối với những đối tượng sau:

5.Cookies

Để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn, đôi khi chúng tôi sử dụng các thiết bị theo dõi tự động như “cookie”. Cookie là một tập tin mà máy chủ website của chúng tôi gửi đến trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập vào các phần nhất định trong trang web của chúng tôi, và việc đó nhằm giúp chúng tôi nắm được nhu cầu và thị hiếu của bạn đối với trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie để cá nhân hóa nội dung, khuyến nghị, quảng cáo và thông tin liên lạc được cung cấp cho bạn để chúng phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn. Ví dụ: bạn có thể thấy được một quảng cáo cho một sản phẩm mà bạn vừa tham khảo trên trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng cookie không xác định cá nhân người dùng mặc dù có xác định trình duyệt của người dùng. Bạn luôn có thể chọn vô hiệu cookie khỏi máy tính của mình bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa cookie có thể giới hạn một số trải nghiệm về chức năng và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, và trong một số trường hợp có thể chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, hoặc các phần của dịch vụ mà bạn yêu cầu. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi có nội dung được kết hợp hoặc liên kết từ trang web cũng có thể sử dụng cookie. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie hoặc trang web liên kết này.

6. Yêu cầu thay đổi hoặc hủy các Thông tin cá nhân

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào cho việc thay đổi hoặc hủy thông tin cá nhân đã cung cấp của bạn, bạn được khuyến nghị gửi email yêu cần tương ứng về địa chỉ investor@thegioididong.com.