CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish
Môi Trường
Kinh tế
Trách Nhiệm
Xã Hội

ESG là gì?

ESG là cụm từ viết tắt bởi E - Environmental (Môi trường); S -Social (Xã hội)
và G - Governance (Quản trị doanhnghiệp), là một bộ tiêu chuẩn để đo lường
các yếu tố liên quan đến Phát Triển Bền Vững

và ảnh hưởng của doanh nghiệp
đến cộng đồng.

 • Bảo tồn & sử dụng năng lượng hiệu quả
 • Chất lượng nước
 • Khí thải
 • Quản lý phát thải
 • Tái chế/tái sử dụng
 • Đóng gói
 • Sản phẩm
 • Ô nhiễm tài nguyên đất
 • Đa dạng sinh học
 • Trách nhiệm và tính minh bạch
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Giá trị cho cổ đông
 • Hiệu quả kinh tế
 • Mục tiêu tài chính

Thông Tin Phát Triển Bền Vững (ESG)

Chọn năm:

2021

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 6/2024

Ngày đăng: 07/06/2024

Hoạt Động ESG Nổi Bật Quý I & Tháng 4/2024

Ngày đăng: 10/05/2024

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 5/2024

Ngày đăng: 10/05/2024

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 4/2024

Ngày đăng: 05/04/2024

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 03/2024

Ngày đăng: 08/03/2024

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 02/2024

Ngày đăng: 07/02/2024

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 01/2024

Ngày đăng: 05/01/2024

Báo Cáo Phát Triển Bền Vững MWG 2023

Ngày đăng: 22/03/2024

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 12/2023

Ngày đăng: 08/12/2023

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 11/2023

Ngày đăng: 03/11/2023

MWG Hợp Tác CAS Energy Triển Khai Các Dự Án Năng Lượng Xanh Và Kinh Tế Tuần Hoàn Tại Chuỗi Bách hóa XANH

Ngày đăng: 18/10/2023

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 10/2023

Ngày đăng: 06/10/2023

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 08/2023

Ngày đăng: 04/08/2023

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 09/2023

Ngày đăng: 08/09/2023

MWG - Top 50 Công Ty Phát Triển Bền Vững Tiêu Biểu Việt Nam 2023

Ngày đăng: 07/07/2023

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 07/2023

Ngày đăng: 07/07/2023

Bản tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 06/2023

Ngày đăng: 02/06/2023

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 05/2023

Ngày đăng: 04/05/2023

Bản tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 04/2023

Ngày đăng: 07/04/2023

Bản tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 03/2023

Ngày đăng: 03/03/2023

Bản tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 02/2023

Ngày đăng: 06/02/2023

Bản tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 01/2023

Ngày đăng: 06/01/2023

Báo Cáo Phát Triển Bền Vững Năm 2022

Ngày đăng: 16/03/2023

Bản Tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 12/2022

Ngày đăng: 14/12/2022

Bản tin Phát Triển Bền Vững (ESG) - Tháng 10/2022

Ngày đăng: 04/11/2022

Báo cáo Phát Triển Bền Vững 2021

Ngày đăng: 18/04/2022