CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

LỊCH SỬ CHI CỔ TỨC HÀNG NĂM

Nghị Quyết HĐQT số 08 Thông Qua Việc Chi Trả Cổ Tức Tiền Mặt và Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán

11/06/2024

Nghị Quyết HĐQT05_Thông Qua Chi Trả Cổ Tức Tiền Mặt

30/06/2023

CBTT_Tăng Vốn Điều Lệ Do Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức

04/07/2022

Báo Cáo Kết Quả Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức

22/06/2022

Thông báo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

01/06/2022

Nghị Quyết HĐQT 13_Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán Và Cổ Tức Năm 2021

24/05/2022

Nghị Quyết HĐQT 11_Thông Qua Chi Trả Cổ Tức 2021

27/04/2022

Báo Cáo Kết Quả Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức

03/09/2021

CBTT_ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Trả Cổ Tức Cho Cổ Đông Hiện Hữu

14/08/2021

Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức

14/08/2021

Nghị Quyết số 12 Thông Qua Thay Đổi Tỷ Lệ Chi Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt

14/08/2021

Nghị Quyết Số 11 Thông Qua Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Dự Kiến Phát Hành Để Trả Cổ Tức 2020

30/07/2021

NQ HĐQT 10_Thông Qua Việc Chia Cổ Tức Năm 2020

02/07/2021

NQ HĐQT v/v Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức

30/09/2020

CBTT_Chia Cổ Tức Tiền Mặt 2019

28/09/2020

CBTT v/v chia cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2019

CBTT v/v phát hành cổ tức bằng cổ phiếu

06/11/2018

NQ HĐQT về việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu

09/10/2018

NQ HĐQT v/v Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức

08/10/2018

NQ HĐQT v/v Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

10/05/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

22/04/2016

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt

05/06/2015

Báo cáo phát hành Cổ phiếu để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

18/10/2014