DANH MỤC
English

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (HOSE)

Số lượng cổ phiếu niêm yết:

713.065.495

Số lượng cổ phiếu quỹ:

232.000

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

712.833.495

Ngày cập nhật

28/05/2022