CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (HOSE)

Số lượng cổ phiếu niêm yết:

1.463.879.280

Số lượng cổ phiếu quỹ:

169.650

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

1.463.709.630

Cập nhật đến ngày

17/06/2022