CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

HOSE: MWG

Thay đổi

Số lượng cổ phiếu niêm yết:

1.462.244.177

Số lượng cổ phiếu quỹ:

0

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

1.462.244.177

Tham chiếu

Mở cửa

Cao Nhất

Thấp nhất

Khối lượng

Giá trị

Giá trần

Giá sàn

Giá cổ phiếu có độ trễ so với bảng giá của các Công ty Chứng khoán. * MWG tổng hợp thông tin từ các nguồn tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. MWG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng thông tin này.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (HOSE)

Số lượng cổ phiếu niêm yết:

1.462.244.177

Số lượng cổ phiếu quỹ:

0

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

1.462.244.177

Cập nhật đến ngày

17/06/2022