CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Báo cáo phát hành Cổ phiếu để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Ngày đăng: 18/10/2014

MWG xin công bố "Báo cáo phát hành Cổ phiếu để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu"

Vui lòng download tại đây

Trân trọng.