CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

Ngày đăng: 10/05/2017

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016)

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện:  (1) quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và (2) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2017

1. Lý do và mục đích:
– Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016
– Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
2. Nội dung cụ thể:
2.1 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016
– Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
– Ngày thanh toán: 31/05/2016
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty CP Đầu Tư Thế Giới Di Động, Lầu 5 phòng 5.6, 364 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ đươc nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động – Lầu 5, Phòng 5.6, Etown 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần, ngày cụ thể sẽ thông báo sau) và xuất trình chứng minh nhân dân.