CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt

Ngày đăng: 05/06/2015

MWG xin công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt như sau:

 

NGHỊ QUYẾT TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT

Nghị quyết HĐQT thông qua CS trả cổ tức bằng tiền mặt