CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

NQ HĐQT về việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày đăng: 09/10/2018

Ngày 08/10/2018, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua Phương án phát hành cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

  • Cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần
  • Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
  • Tỷ lệ thực hiện: 3:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ
  • Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán 2017.
  • Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
  • Thời gian: tháng 10 và 11/2018, thực hiện phát hành ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xem Nghị quyết tại đây