CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023

Ngày đăng: 03/03/2023

Cổ đông tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 ("Đại hội 2023”) vào ngày 07/04 đến ngày 08/04/2023. Đại hội được khai mạc lúc 13:30 và kết thúc lúc 17:00 ngày 08/04/2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Quý Cổ đông không cần phải đến địa điểm tổ chức Đại hội.  

Quý Cổ đông vui lòng đọc kỹ hướng dẫn theo quy định đính kèm tại mục 1 của phần tài liệu họp để đăng ký tài khoản trên Website https://dhcd.mwg.vn/, tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến.

Các mốc thời gian cần lưu ý:Mọi thắc mắc liên quan đến việc gửi thư mời, Quý Cổ đông vui lòng gửi email đến Ban Quan hệ Cổ đông qua địa chỉ investor@thegioididong.com để chúng tôi hỗ trợ kịp thời (quý vị vui lòng cung cấp số ĐTDĐ và yêu cầu để chúng tôi hỗ trợ kịp thời).

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu họp đính kèm bên dưới: