DANH MỤC
English

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020

Ngày đăng: 11/05/2020

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

I. Mọi cổ đông dù tham gia họp trực tiếp tại trụ sở hoặc qua phương tiện trực tuyến (online) đều thực hiện biểu quyết qua Website. Quý cổ đông vui lòng tham khảo Hướng Dẫn và Điều Kiện thực hiện việc đăng ký cổ đông, tham dự cuộc họp và thực hiện biểu quyết dưới đây.

II. Mọi cổ đông được cấp mã OTP để thực hiện việc xác thực danh tính và đăng ký cổ đông. Thời gian đăng ký bắt đầu từ 08:00 ngày 16/05/2020 và kết thúc vào lúc 16:00 ngày 03/06/2020 (“Thời Hạn Đăng Ký”). Sau Thời Hạn Đăng Ký, hệ thống định danh và đăng ký tài khoản sẽ đóng, theo đó Cổ Đông chỉ có thể tham dự Đại hội bằng cách có mặt tại địa điểm họp trước thời gian khai mạc Đại hội ít nhất 30 phút để được Ban Tổ Chức hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cổ đông và nhận Tên/Mật Khẩu tại chỗ để thực hiện biểu quyết qua website. Vui lòng mang theo đầy đủ giấy tờ như được hướng dẫn trong thư mời họp để làm thủ tục đăng ký cổ đông hợp lệ. Ban Tổ Chức có quyền từ chối các trường hợp không có đủ giấy tờ để xác thực cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

III. Để phòng chống dịch bệnh, khu vực tổ chức Đại hội sẽ được sắp xếp chỗ ngồi để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các cổ đông. Do đó, các cổ đông đến sau khi số lượng tham dự trực tiếp vượt quá số chỗ quy định sẽ được (i) mời sang khu vực khác có bố trí phương tiện nghe nhìn phục vụ Đại hội hoặc (ii) yêu cầu tham dự bằng hình thức trực tuyến.