DANH MỤC
English

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021

Ngày đăng: 12/04/2021

Để bảo đảm sự an toàn cho cổ đông và tuân thủ quy định phòng chống dịch của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh, hình thức tham gia họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 vào ngày 14 đến ngày 15/5/2021 chỉ thực hiện bằng hình thức trực tuyến, không tổ chức bằng hình thức họp có mặt tại địa điểm họp.

Gia hạn thời gian đăng ký tài khoản trên Website “mwg.vn” đến hết 17:00 ngày 15/05/2021. Quý cổ đông vui lòng đăng ký sớm tài khoản trước 12:00 ngày 15/05/2021 để (i) bộ phận ủy quyền hỗ trợ định danh kịp thời và (ii) tránh bị gián đoạn khi tham gia Đại Hội bằng hình thức trực tuyến. Công ty, Hội Đồng Quản Trị và các bộ phận ủy quyền không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý cổ đông đăng ký tài khoản chậm trễ hoặc thiếu các giấy tờ chứng minh cần thiết.