CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng: 31/03/2022

Cổ đông tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 vào ngày 22 đến ngày 23/04/2022 bằng hình thức trực tuyến hoặc có mặt tại địa điểm họp. Đại hội khai mạc lúc 13:30 và kết thúc lúc 17:00 ngày 23/04/2022. Việc biểu quyết tiến hành bằng biểu quyết điện tử cho tất cả các cổ đông.

Do dịch bệnh Covid vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng chỗ ngồi tại địa điểm họp sẽ giới hạn để đảm bảo giãn cách giữa các cổ đông dự họp. Công ty khuyến khích cổ đông tham gia bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông. Hình thức tham dự trực tuyến được xem là tương đương với tham dự trực tiếp tại địa điểm họp.

Cổ đông nhận được thư mời họp vui lòng thực hiện thủ tục định danh và đăng ký tài khoản tại https://dhcd.mwg.vn/ từ 12:00 ngày 04/04/2022 đến hết 16:00 ngày 21/04/2022. Quý cổ đông vui lòng đăng ký sớm để (i) bộ phận ủy quyền hỗ trợ định danh kịp thời và (ii) tránh bị gián đoạn khi tham gia Đại Hội. Công ty, Hội Đồng Quản Trị và các bộ phận ủy quyền không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý cổ đông đăng ký tài khoản chậm trễ hoặc thiếu các giấy tờ chứng minh cần thiết.

Do số lượng thư gửi đi rất lớn, quý Cổ đông nào chưa nhận được thư mời họp chậm nhất vào ngày 04/04/2022 vui lòng gửi email đến Ban Quan hệ Cổ đông qua địa chỉ investor@thegioididong.com để chúng tôi hỗ trợ (quý vị vui lòng cung cấp số ĐTDĐ và email để chúng tôi liên hệ lại). Trân trọng cảm ơn!