CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024

Ngày đăng: 07/03/2024

Cổ đông tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 ("Đại hội 2024”) vào ngày 12/04 đến ngày 13/04/2024. Đại hội được khai mạc lúc 13:30 và kết thúc lúc 16:00 ngày 13/04/2024 theo hình thức trực tuyến, trực tiếp và bỏ phiếu điện tử áp dụng cho mọi cổ đông. Đối với Cổ đông mong muốn đến dự Đại hội tại địa điểm họp, Cổ đông vui lòng đăng ký chỗ ngồi và nhận được xác nhận đăng ký thành công trước khi đến địa điểm tổ chức Đại hội để được bố trí chỗ ngồi phù hợp. 

Cổ đông dùng mã OTP được gửi cùng với thư mời họp để thực hiện việc định danh và đăng ký tài khoản trên website: https://dhcd.mwg.vn/ từ 12:00 ngày 13/03/2024 và kết thúc vào lúc 16:00 ngày 13/04/2024.  Thời hạn bỏ phiếu điện tử kết thúc lúc 15:00 ngày 13/04/2024.

Quý Cổ đông vui lòng đọc kỹ hướng dẫn theo quy định đính kèm tại mục 1 của phần tài liệu họp để đăng ký tài khoản trên Website https://dhcd.mwg.vn/, tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến. Trường hợp quý Cổ đông yêu cầu được cấp lại mã OTP do chưa nhận được thư mời sau 12:00 ngày 13/03/2024, vui lòng gửi yêu cầu và làm theo hướng dẫn tại đây.

Các mốc thời gian cần lưu ý:


Khi cần hỗ trợ, quý Cổ đông vui lòng gửi email đến Ban Quan hệ Cổ đông qua địa chỉ investor@thegioididong.com. Quý vị vui lòng cung cấp đầy đủ số ĐTDĐ và nội dung yêu cầu để bộ phận hỗ trợ liên hệ lại.

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu họp đính kèm bên dưới: