Thông cáo báo chí về việc hoàn tất phát hành trái phiếu