FORBES: Thế Giới Di Động là công ty Việt Nam duy nhất trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Châu Á