MWG và Viettel hợp tác phổ biến công nghệ 4G tại Việt Nam